Kontrate Pune

Data e nenshkrimit te kontratesSubjekti tregtar (Punedhenesi)Adresa e selise se punedhenesitNIPTI/NIUSPunedhenesiPunemarresiAtesia e punemarresitVendlindjaAdresa e punemarresitLloji i dokumentit te identifikimitNumri i dokumentit te identifikimitData e leshimit te dokumentit te identifikimitNumër telefoni/ Adresë emailiProfesioni i punemarresitDiplomimi ose certifikimi i punemarresit (nese ka)Funksioni dhe detyra qe do te kryeje punemarresiKohezgjatja e kontrates se punesKohezgjatja e marrjes ne prove (nese ka jo me shume se 3 muaj)Sektori/ Dega/ Departamenti i ushtrimit te detyres se punemarresit.Vendi i ushtrimit te detyres se punemarresit.Qyteti/ Njesia Administrative e ushtrimit te detyres se punemarresit.Pershkrimi i detajuar i detyrave qe do te kryeje punemarresi sipas pozicionit te punes.Paga e punemarresitPaga e punemarresitData e pageses


Çfarë kuptojmë me kontratë pune?


Nëse ju duhet të punësoni dikë duhet të dini se ju duhet menjëherë një kontratë punësimi me shkrim kjo për ju si individ me qëllim dokumentimin e kësaj marrëdhënie dhe për kërkesat e institucioneve shtetërore të cilat aplikojnë gjoba të kripura në rast se ju nuk e keni një të tilleë Kuptimi i kontratës së punës në bazë të kodit të punës i cili në mënyrë të përmbledhur jep përkufizimin e kontratës së punës si më poshtë vijon:

Çdo individ i punësuar (të cilin ligji e quan punëmarrës) duhet të lidhë një kontratë pune me punëdhënësin. Kontrata e punës është një marrëveshje ndërmjet punëdhënësit dhe punëmarrësit që përmban të drejtat dhe detyrimet e palëve. Si rregull, kontrata e punës lidhet me punëmarrës të cilët kanë mbushur moshën 18 vjeç. Si rregull, ndalohet marrja në punë e fëmijëve nën 16 vjeç. Me anë të kontratës së punës, punëmarrësi merr përsipër të ofrojë punën ose shërbimin e vet, sipas detyrave dhe rregullave që i caktohen nga punëdhënësi, kundrejt shpërblimit. Punëmarrësi duhet ta kryejë personalisht punën që i është ngarkuar, me përjashtim të rastit kur me marrëveshje ndërmjet punëmarrësit dhe punëdhënësit është përcaktuar ndryshe. Punëmarrësi nuk është i detyruar të zbatojë urdhrat dhe udhëzimet e punëdhënësit që ndryshojnë kushtet e kontratës së punës pa miratimin e tij, apo që rrezikojnë jetën dhe shëndetin e tij. Kontrata e punës mund të jetë me afat të caktuar ose me afat të pacaktuar. Kontrata me afat të caktuar nënkupton lidhjen e kontratës për një periudhë fikse të parashikuar shprehimisht në këtë kontratë. Ndërsa kontrata me afat të pacaktuar supozon vazhdimësinë e përhershme të marrëdhënies së punës pa përmendur ndonjë afat për përfundimin e saj. Si rregull, kontratat e punës duhet të lidhen me afat të pacaktuar. Kontratat e punës me afat të caktuar mund të lidhet vetëm kur mund të justifikohet me natyrën e përkohshme të punës që do të kryejë punëmarrësi.
Bazuar në:

Ligjin Nr. 7961, datë 12.07.1995, "Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë", i ndryshuar.