Kontrate Huaje

Data e lidhjes se kontratesEmri i huadhenesitMbiemri i huadhenesitAtesia e huadhenesitDatelindja e huadhenesitVendlindja e huadhenesitVendbanimi i huadhenesitNumri i pasaportes apo karte identiteti (ID) te huadhenesitData e leshimit te dokumentit te identifikimitEmri i huamarresitMbiemri i huamarresitAtesia e huamarresitDatelindja e huamarresitVendlindja e huamarresitVendbanimi i huamarresitNumri i pasaportes apo karte identiteti (ID)te huamarresitData e leshimit te dokumentit te identifikimitA keni dorezanes?Emri i dorezanesitMbiemri i dorezanesitAtesia e dorezanesitDatelindja e dorezanesitVendlindja e dorezanesitVendbanimi i dorezanesitNumri i dokumentit te identifikimit te dorezanesitData e leshimit te dokumentit te identifikimitShuma e huaseKohezgjatja e huaseData mujore e shlyerjes se huaseData e dhenies/ levrimit/ disbursimit te huaseA keni llogari bankareNumri i llogarise bankareAfati kohor per shlyerjen perfundimtare te huaseBaza vjetore e intersitShuma e penalitetit ne rast mospagese ne kohePershkrimi i detajuar i huase (Opsionale)Gjykata e rrethit gjyqesor ku do te zgjidhen mosmarrveshjet nese do te kete ne te ardhmen


Cfare eshte kontrata e huase?


Kur keni për të dhënë ose marrë hua para etj. mos e lini asnjëherë pa e dokumentuar këtë marrëdhënie (fakt) pasi më vonë do të jetë e pamundur ose e kotë. Pra ju duhet një kontratë huaje.
Nëse ju duhet të jepni një shtëpi apo ambient me qera deri në një vit duhet të dini se ju duhet menjëherë një kontratë qiraje me shkrim kjo për ju si individ me qëllim dokumentimin e kësaj marrëdhenie dhe për kërkesat e institucioneve shtetërore të cilat aplikojne gjoba të kripura ne rast se ju nuk e keni një të tillë. Kuptimi i kontratës së qirasë në bazë të kodit civil është si më poshtë:

Në Kodin Civil parashikohet se kontatat e huasë jashtë bankare mund të lidhen përvecse tek noteri edhe tek avokati që në këtë rast edhe on line. Neni 1050 i Kodit thotë se "me kontratën e huas njëra palë (huadhënësi) i jep në pronësi palës tjetër (huamarrësit) një shumë të hollash ose sende që përcaktohen në numër, me peshë ose me masë dhe huamarrësi detyrohet t'i kthejë huadhënësit aq të holla, ose aq sende të atij lloji dhe të asaj cilësie, brenda afatit të caktuar në kontratë ose kur nuk është caktuar afat, me kërkesën e huadhënësit". Më pas, neni 1051 thotë se "huamarrësi duhet t'i paguajë huadhënësit kamatat. Kamatat, për të cilat është rënë dakord, paguhen çdo vit, përveçse kur palët kanë parashikuar ndryshe. Mospagimi i kamatave përbën mospërmbushje thelbësore të detyrimit". Në rast se palët janë marrë vesh për kthimin me këste të parave ose të sendeve dhe huamarrësi nuk përmbush detyrimin e pagimit të dy kësteve ose nuk përmbush, me një vonesë prej më shumë se tre muajsh, pagimin e vetëm një kësti, huadhënësi mund të kërkojë kthimin e menjëhershëm të parave ose të sendeve të dhënë hua, përcaktohet në Kodin Civil. Gjithashtu, Kodi përcakton se, kur kthimi i sendeve të dhëna hua është bërë i pamundur ose tepër i vështirë, ky është i detyruar të paguajë vleftën e tyre, duke marrë parasysh kohën dhe vendin në të cilën do të bëhej kthimi. Pra, nga huadhënësi në këto raste mund të kërkohet ekzekutimi/kalimi në pronësi të huadhënësit të pronës së lënë në garanci.
Bazuar në:

Ligjin Nr. 7850, datë 29.07.1994, "Kodi Civil i Republikës së Shqipërisë", i ndryshuar.