Kontrate Qiraje

Data e lidhjes se kontratesEmri i qiradhenesitMbiemri i qiradhenesitAtesia e qiradhenesitAmesia e qiradhenesitDatelindja e qiradhenesitVendlindja e qiradhenesitVendbanimi i qiradhenesitAdresa e qiradhenesitNumri i pasaportes apo karte identitetiEmri i qiramarresitMbiemri i qiramarresitAtesia e qiramarresitAmesia e qiramarresitDatelindja e qiramrresitVendlindja e qiramrresitVendbanimi i qiramrresitAdresa e qiramrresitNumri i pasaportes apo karte identitetiObjekti qe do te jepet me qeraPershkruani me saktesi objektinPeriudha kohore sa do te jepet me qeraData e fillimit te kontratesData e perfundimit te kontratesData e muajit kur do te paguhet qirajaShuma e qeraseBanka ku do te paguhet qirajaNumri i llogariseGjykata e rrethit gjyqesor ku do te zgjidhen mosmarreveshjet nese do te kete ne te ardhmen


Kontrate Qiraje


Kontrata ka forcën e ligjit për palët. Ajo mund të prishet ose të ndryshohet me pëlqimin e ndërsjellë të palëve ose për shkaqe të parashikuara me ligj. Kontrata detyron palët jo vetëm përsa është parashikuar në atë, por edhe për të gjitha pasojat që rrjedhin nga zbatimi i ligjit. Qiraja është kontrata me të cilën njëra palë (qiradhënësi) detyrohet t'i japë palës tjetër (qiramarrësit) një send të caktuar, në gëzim të përkohshëm kundrejt një shpërblimi të caktuar Zgjidhja e kontratës Në kontrata me detyrime të ndërsjella, kur njëra nga palët kontraktuese nuk përmbush detyrimet e veta, pala tjetër kontraktuese, sipas rastit, mund të kërkojë përmbushjen e detyrimit, ose zgjidhjen e kontratës, përveç shpërblimit të dëmit. Pala kontraktuese mund të njoftojë me shkrim palën tjetër që nuk ka përmbushur detyrimin, që ta përmbushë atë në një afat të përshtatshëm, duke deklaruar se, po qe se pas këtij afati kontrata nuk ekzekutohet, ajo do të quhet patjetër e zgjidhur. Zgjidhja e kontratës për mospërmbushje të detyrimeve ka efekt prapaveprues midis palëve, përveç kontratave me ekzekutim të vazhduar ose periodik për të cilat efekti i zgjidhjes nuk shtrihet në veprimet e kryera më parë. Zgjidhja e kontratës, qoftë edhe me marrëveshje të palëve, nuk paragjykon të drejtat e fituara nga të tretët, me përjashtim të efekteve të regjistrimit të kërkesës për zgjidhjen e kontratës. Për zgjidhjen e kontratës zbatohen edhe dispozitat e pjesës së përgjithshme të detyrimeve përveç dispozitave që rregullojnë kontratat e veçanta.
Bazuar në:

Kodi Civil i Republikës së Shqipërisë, ligji me nr.7850, datë 29.7.1994 i ndryshuar.