Kallezim / Ankim Penal

Te dhenat e kallezuesit:


Data e kallezimitEmri i kallezuesitMbiemri i kallezuesitAtesiaMemesiaDatelindjaVendlindjaNr i pasaportes/kartes se IdentitetitGjiniaQyteti, njesia administrative dhe adresa e detajuar e banimitNese keni adresa te tjera banimi pershkruajini ato me detajeNumri i telefonitAdresa e emailTe kallezuarit

(Emer mbiemer atesi memesi datelindja vendelindja nr. Kartes se idenitetit gjinia qyteti dhe adresa e detajuar ku banon aktualisht dhe nese keni adresa te tjera banimi/qendrimi ose pune pershkruaji ato me detaje shtetesi nr.tel. nr.cel adrese email ose nese te dhena te pergjitheshme rreth te kallezuarit)Data qe ka ndodhur vepra penaleOraQytetiNjesia administrativeRrugaInformacion shtese

(Shpjegime/ Informacion me i detajuar per viktimen apo pronen e demtuar, vendi ku ka ndodhur ngjarja, ora kur ka ndodhur, personi/at pergjegjes, cilet kane qene deshmitaret nese ka , provat qe e vertetojne ngjarjen, dokumentacioni duke cituar emrin e institucionit privat/shteteror me numer dhe date shkrese, arsyeja/qellimi/shkaku perse ky krim eshte kryer sipas mendimit tuaj)


Kallëzimi në prokurori


Problemet ligjore mund të ndodhin gjatë jetës. Ne jemi me ty dhe me anë të platformës tonë ju mund të bëni një kallëzim ose padi i/e cila ka kuptim sa me poshtë vijon:

Qytetarët mund të bëjnë kallëzime të drejtpërdrejta në prokurori, të cilët me vullnetin e tyre të lirë nuk kanë dashur të kallëzojnë në polici, ose kanë kallëzuar më parë në polici apo agjenci të tjera dhe nuk kanë marrë atë që prisnin. Prokurorët duhet t'i trajtojnë këto kallëzime me seriozitet. Nëse informacioni fillestar ka vlerë, prokurori cakton një oficer të policisë gjyqësore për të ndihmuar në grumbullimin e provave mbështetëse. Një ndër përfitimet e kallëzimeve të drejtpërdrejta të qytetarëve është se këta qytetarë, të cilët e kanë treguar dëshirën e tyre për zbulimin e aktivitetit kriminal, mund të ndihmojnë drejtpërdrejt në hetim si edhe duke dhënë ndihmesën e tyre në veprime simuluese dhe përgjime konsensuale. Nga ana tjetër, hetimi i suksesshëm i kallëzimeve të qytetarëve do të bëjë që më shumë kallëzime të tilla të paraqiten në prokurori, pasi besimi i tyre tek prokuroria do të rritet. Kallëzimi duhet të jetë i plotë, shterues dhe duhet të evidentojnë elementët e veprës, nëse është e mundur kallëzuesi në kallëzim duhet të identifikojë autorin. Si rregull kallëzimi nuk duhet, thjesht kufizohet në kallëzimin e shkeljeve të natyrës sociale, ekonomike apo administrative, pa sqaruar se pse pretendohet që shkelja arrin në kufijtë e veprës penale.
Bazuar në:

Ligjin Nr. 7985, datë 27.01.1995, "Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë", i ndryshuar.