Padi divorci-me marreveshje

Data e kerkese padiseEmri i bashkeshortesMbiemri i bashkeshortesAtesia e bashkeshortesMemesia e bashkeshortesDatelindja e bashkeshortesVendlindjaVendbanimiEmri i bashkeshortitMbiemri i bashkeshortitAtesia e bashkeshortitMemesia e bashkeshortitDatelindja e bashkeshortitVendlindja e bashkeshortitVendbanimi i bashkeshortitData e lidhjes se martesesVendi i lidhjes se martesesSa vjet keni bashkejetuar?A keni femije?Nese PO plotesoni me poshte emrat dhe datelindjet e tyre perkatesisht

Shuma mujore e detyruar qe do te paguaje i/e padituri/a per pensionin ushqimor (nese ka)Periudha kohore gjate pushimeve verore qe te mbaje femijet bashkeshorti (nese ka)A doni ta mbani mbiemrin e marteses?A keni banese bashkeshortore?Adresa e baneses bashkeshortoreKujt do ti mbetet banesa bashkeshortore?A keni pasuri te tjera te paluajtshme?Nese PO shkruani adresat perkatese

Kujt do ti mbeten pasurite e tjera te paluajtshme (nese ka)?


Si zgjidhet martesa?


Problemet ligjore mund te ndodhin gjate jetes. Ne jemi me ty dhe me ane te platformes tone ju mund te perpiloni vete nje padi divorci e cila ka kuptim sa me poshte vijon:

Me pëlqim reciprok
Kur bashkëshortët bien dakord për zgjidhjen e martesës, i paraqesin gjykatës për miratim, së bashku me kërkesën, edhe një projektmarrëveshje që rregullon pasojat e zgjidhjes së martesës. Kërkesa mund të paraqitet nga bashkëshortët. Gjykata shqyrton kërkesën, dëgjon fillimisht veçmas secilin nga bashkëshortët dhe më pas bashkërisht . Ajo vendos zgjidhjen e martesës në rast se krijon bindjen se vullneti i secilës palë është i vërtetë dhe secili prej tyre ka dhënë lirisht pëlqimin e tij për zgjidhjen e martesës. Në të njëjtin vendim, gjykata miraton dhe marrëveshjen që rregullon pasojat e zgjidhjes së martesës. Marrëveshja përmban lënien për rritje dhe edukim të fëmijëve të tyre të mitur, të ardhurat e nevojshme për rritjen dhe edukimin e tyre, kontributin e njërit bashkëshort në favor të bashkëshortit nevojtar, nëse është rasti dhe nëse është e mundur edhe rregullimin e marrëdhënieve të tyre pasurore.
Bazuar në:

Ligjin Nr. 9062, datë 08.05.2003, "Kodi i Familjes dhe legjislacioni për birësimet i Republikës së Shqipërisë", i ndryshuar.
Ligjin Nr. 10129, datë 11.05.2009, "Për Gjendjen Civile", i ndryshuar.