Padi divorci-pa marreveshje

Data e kerkese padiseEmri i paditesesMbiemri i paditesesAtesia e paditesesMemesia e paditesesDatelindjaVendlindjaVendbanimiEmri i te padituritMbiemri i te padituritAtesia e te padituritMemesia e te padituritDatelindjaVendlindjaVendbanimiData e lidhjes se martesesQyteti ku keni lidhur marteseA keni femije?Nese PO, plotesini emrat dhe ditelindjet e tyre me poshte

A eshte i padituri ne marredhenie pune?Sa vite keni bashkejetuar?A keni banese bashkeshortore?Nese po shkruani adresenA keni pasuri te tjera te paluajtshme?Nese po shkruani adresat perkatese

A keni llogari bankare te perbashket?Nese po, prane kujt bankash?

Shuma totale e llogarive te perbashketaRaporti per ndarjen e pasusrise qe do ti kerkoni gjykates


Si zgjidhet martesa?


Problemet ligjore mund te ndodhin gjate jetes. Ne jemi me ty dhe me ane te platformes tone ju mund te perpiloni vete nje padi divorci e cila ka kuptim sa me poshte vijon:

Si pasojë e ndërprerjes së jetesës së përbashkët Secili nga bashkëshortët mund të kërkojë zgjidhjen e martesës për shkak të ndërprerjes së jetesës së përbashkët kur bashkëshortët jetojnë të ndarë faktikisht për më shumë se 3 vjet. Nëse është rasti, bashkëshorti që kërkon zgjidhjen e martesës duhet të përcaktojë në kërkesëpadinë e tij dhe mënyrën e zbatimit të detyrimeve të mundshme kundrejt fëmijëve të tij dhe bashkëshortit tjetër. Gjykata mund të rrëzojë padinë për zgjidhjen e martesës për shkak të ndërprerjes së jetesës së përbashkët, kur bashkëshorti tjetër provon se zgjidhja e martesës do të ketë pasoja veçanërisht të rënda morale dhe materiale për fëmijët ose bashkëshortin tjetër. Padia mund të ringrihet për të njëjtat shkaqe nëse ekzistojnë rrethana të reja. Ndërprerja e jetesës së përbashkët mund të paraqitet si shkak për zgjidhjen e martesës vetëm nga bashkëshorti që ka paraqitur kërkesëpadinë. Bashkëshorti i paditur ka të drejtë ta kundërshtojë duke paraqitur një kundërpadi. Në këtë rast, gjykata mund të rrëzojë padinë dhe të pranojë kundërpadinë, duke mos e zgjidhur martesën. Me kërkesë të njërit bashkëshort Secili nga bashkëshortët mund të kërkojë zgjidhjen e martesës kur, për shkak të grindjeve të vazhdueshme, të keqtrajtimeve, fyerjeve të rënda, shkeljes së besnikërisë bashkëshortore, sëmundjes mendore të pashërueshme, dënimit penal të rëndë të bashkëshortit ose për çdo shkak tjetër që përbën shkelje të përsëritur të detyrimeve që rrjedhin nga martesa, jetesa e përbashkët bëhet e pamundur dhe martesa ka humbur qëllimin e saj për bashkëshortin paditës ose për të dy bashkëshortët.
Bazuar në:

Ligjin Nr. 9062, datë 08.05.2003, "Kodi i Familjes dhe legjislacioni për birësimet i Republikës së Shqipërisë", i ndryshuar.
Ligjin Nr. 10129, datë 11.05.2009, "Për Gjendjen Civile", i ndryshuar.