Marreveshje Sherbimi

Personi fizik:Data e lidhjes se marreveshjes:Data kur perfundon marreveshja:Sherbimi qe do kryhet pershkrim i detajuar:Kohezgjatja e marreveshjes:Tarifa e sherbimit:Menyra e pageses:Nr llogarise bankare:Data e kryerjes se pageses:Penalite qe shoqerojne moskryerjen e sherbimit:Penalitete qe shoqerojne mos kryerjen e pagesesGjykata kompetente per zgjidhjen e mosmarreveshjes


Cfare kuptojme me marreveshje sherbimi?


Nje person qe ofron nje sherbim eshte po aq i afte per ti dhene dobimarresit te tij sa dhe nje person qe ofron nje produkt te prekshem . A.Marshall Kontrata a e sherbimit eshte nje kontrate me ane se ciles njera pale zotohet te kryeje nje sherbim ne dobi te pales tjeter kundrejt nje shperblimi te percaktuar me marreveshje te lire midis tyre. Sherbimi mund te kete cfaredo natyre te percaktuar nga palet por qe nuk eshte i ndaluar ligjerisht. Palet percaktojne me vullnetin e tyre te lire pagesen dhe menyren se si do kryhet ajo , kohezgjatjen e sherbimit si dhe kushtet dhe penalitetet qe shoqerojne moskryerjen e ketij sherbimi . Pagesa e parashikuar mund te jete periodike ose mund te kryhet njeheresh per te gjithe sherbimin. Kontrata e sherbimit eshte e ndryshme nga kontrata e punes dhe i nenshtrohet regjimit juridik civil. Kontrata e sherbimit nuk eshte e percaktuar specifikisht ne legjislacionin tone , cka do te thote se ajo mund te lidhet me vullnetin e lire te paleve . mosmarreveshjet qe burojne nga kjo kontrate sherbimi do te zgjidhen duke u bazuar ne dispozitat e Kodit Civil.
Bazuar n: Ligjin Nr. 7961, dat 12.07.1995, "Kodi i Puns i Republiks s Shqipris", i ndryshuar.